Deze gebruiksovereenkomst regelt uw gebruik van een van de websites van de Worldwide Call Centers-familie. Door het gebruik van deze websites gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website. Als u dit niet doet, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden van deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of bij te werken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Uw voortgezette gebruik van onze diensten na het plaatsen van de wijzigingen vormt een erkenning en aanvaarding van de voorwaarden en de wijzigingen.

Onze diensten

Worldwide Call Centers Inc. is een call center outsourcing consultancy bedrijf. Wij helpen bij het analyseren van de behoeften van elke klant en nemen vervolgens contact op met de beste 3-5 callcenters voor de specifieke toepassing of campagne van de klant. Potentiële klanten krijgen de mogelijkheid om offerteaanvragen in te dienen op verschillende gebieden van onze websites. Wereldwijde Call Centers zullen alles in het werk stellen om deze verzoeken tijdig en vertrouwelijk in te willigen.

Uw verzoek

De klant dient actuele, volledige en nauwkeurige informatie over zijn bedrijf te verstrekken bij het invullen van een offerteaanvraag. Worldwide Call Centers, Inc. Consultants bekijken elke aanvraag die via onze familie van websites wordt geplaatst om de geldigheid ervan te garanderen en zo snel mogelijk te reageren. We kunnen niet garanderen dat onze consultants in staat zullen zijn om offertes te verstrekken voor elke aanvraag die we ontvangen of dat bureaus binnen het Worldwide Network of Agencies die op je aanvraag reageren aan al je eisen kunnen voldoen. Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag af te wijzen, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief, maar niet beperkt tot.

Door het indienen van een offerteaanvraag gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte informatie binnen onze callcenterbureaus mogen delen.

Uw contactgegevens worden dan echter door ons bewaard, behalve zoals hierin en in onze PrivacybeleidWij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen. U kunt ook mededelingen van ons ontvangen om uw verzoek te bevestigen, feedback te geven of meer informatie te verstrekken als dat nodig wordt geacht.

Bureaus waarmee we werken

Worldwide Call Centers, Inc. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat we te maken hebben met gerenommeerde en professionele bureaus.

Links

Onze websites kunnen voor uw gemak links naar andere sites of bronnen bevatten. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van, of de inhoud die zich op of via een site van een derde partij bevindt. U dient contact op te nemen met de beheerder van de site of de webmaster van die sites van derden als u zich zorgen maakt over dergelijke links of over de inhoud die zich op dergelijke sites bevindt. Uw gebruik van deze sites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke site, en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. We raden alle gebruikers aan om het privacybeleid van de sites van derden te lezen.

Naleving van de wetten

U mag onze diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke staats-, federale of internationale wetten, voorschriften of andere overheidsvereisten. U stemt er verder mee in geen materiaal te verzenden dat aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou kunnen zijn met toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Verboden gedrag

U mag onze diensten niet gebruiken voor onwettige doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy van een andere persoon/bedrijf, schadelijk, obsceen, onrechtmatig of anderszins verwerpelijk is, of dat inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander. U mag niet direct of indirect de goede werking van onze website verstoren of proberen te verstoren, geen enkele robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze webpagina's of de inhoud van onze website te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Bovendien gaat u ermee akkoord geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor onze infrastructuur, geen informatie te gebruiken of vrij te geven die u van ons krijgt als deze informatie vertrouwelijk is, fraude pleegt, uw identiteit verbergt of probeert te verbergen, uzelf als iemand anders vertegenwoordigt of een vals e-mailadres gebruikt.

Auteursrecht en handelsmerkinformatie

Alle inhoud die op onze websites is opgenomen of beschikbaar is, inclusief het ontwerp van de site, tekst, afbeeldingen, interfaces, en de selectie en indeling daarvan, is ©2023 Worldwide Call Centers, Inc. met alle rechten voorbehouden. Deze websites, auteursrechten en merkinformatie zijn het eigendom van Worldwide Call Centers, Inc. en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elk gebruik van materiaal op de websites, met inbegrip van reproductie voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden, wijziging, distributie of replicatie, elke vorm van gegevensextractie of datamining, of andere commerciële exploitatie van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde functionaris van Worldwide Call Centers, Inc. is ten strengste verboden.
Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet door ons worden geleverd, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die Worldwide Call Centers, Inc. vernedert of in diskrediet brengt.

Afwijzing van garanties

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICE OP EIGEN RISICO IS EN DAT WORLDWIDECALLCENTERS.COM OF EEN VAN ZIJN WEBSITES, BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN "AS IS" BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WERELDWIJDE CALLCENTERS, INC. GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN DEZE SITE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. WORLDWIDE CALL CENTERS GEEFT GEEN GARANTIE EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE ONDERBREKINGEN IN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE. WERELDWIJDE CALLCENTERS, INC. WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERSTREKTE INFORMATIE AF, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN DIENSTEN VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

Beperking van de aansprakelijkheid

WERELDWIJDE CALLCENTERS, INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK. IN HET BIJZONDER WERELDWIJDE CALLCENTERS, INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, OF VERLIES VAN GEBRUIK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT OF DEZE SCHADE ZICH VOORDOET IN HET CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, VOLGENS DE WET, IN HET EIGEN RECHT, OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WERELDWIJDE CALLCENTERS, INC. IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TOE, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Worldwide Call Centers, Inc. zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, directeuren, functionarissen en werknemers vrijwaart van elke claim of eis (inclusief redelijke advocaatkosten) die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Service (inclusief in verband met eventuele geschillen tussen u en een agentschap), uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Bevoegdheid van de rechtbank

Ons bedrijf wordt geëxploiteerd en aangeboden in de staat Colorado. Als zodanig zijn we onderworpen aan de wetten van de staat Colorado, en deze wetten zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden, zonder rekening te houden met eventuele rechtskeuzeregels. We beweren niet dat onze websites of andere services geschikt, legaal of beschikbaar zijn voor gebruik op alle locaties. Dienovereenkomstig, als u ervoor kiest om onze site te bezoeken, gaat u ermee akkoord om dit te doen onder de interne wetten van de staat Colorado. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Colorado met betrekking tot eventuele geschillen.

Beëindiging

Als u een bepaling van de gebruiksvoorwaarden schendt, mag u geen gebruik meer maken van onze diensten. U kunt het gebruik van onze diensten te allen tijde staken. Worldwide Call Centers, Inc. kan, naar eigen goeddunken, onze websites of een deel ervan te allen tijde, om welke reden dan ook, wijzigen, opschorten of tijdelijk of permanent beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon. Als we ervoor kiezen om de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen, blijven deze van toepassing en zijn ze bindend voor u met betrekking tot uw eerdere gebruik van onze website.

Kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht

Op grond van artikel 512(c) van de Copyright Revision Act, zoals vastgesteld door de Digital Millennium Copyright Act, wijst Worldwide Call Centers, Inc. de volgende persoon aan als haar agent voor de ontvangst van meldingen van geclaimde auteursrechtschendingen.
Post:  Worldwide Call Centers, Inc. - 14960 Woodcarver Road, Suite 200 - Colorado Springs, CO 80921 USA
E-mail: inquiries@worldwidecallcenters.com
USA: 1.888.308.9675
Internationaal: +1.719.368.8393

Andere voorwaarden

Indien een bepaling van deze gebruiksovereenkomst om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, worden de overige bepalingen (en elke gedeeltelijk afdwingbare bepaling) hierdoor niet aangetast en blijven deze maximaal geldig en afdwingbaar. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten waarnaar hierin wordt verwezen, door Worldwide Call Centers Inc. naar eigen goeddunken kunnen worden toegewezen aan een derde partij in het geval van een fusie of overname. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing naast, en worden niet vervangen door, enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw deelname als gebruiker van onze website.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige vorm van partnerschap, joint venture, agentschap of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand te brengen of zal dat doen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Worldwide Call Centers Inc. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een van de partijen vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling, tenzij dit door een dergelijke partij schriftelijk wordt erkend en aanvaard. Indien een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar verklaart, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Scroll naar boven